Tin tức

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

Cập nhật: (27-05-2019 08:12:01 01)
ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà tại chùa Thượng Điền đã quang lâm chùa Thượng Điền (Vũ Thư , Thái Bình) Ngày 26/05/2019 (nhằm ngày 22/04 Kỷ hợi) . Thuyết giảng kinh "KINH A DI ĐÀ" Phần 17 cho quý Phật tử, đạo tràng chùa Thượng Điền nhân Khóa tu niệm Phật một ngày được tổ chức tại bổn tự

Một số hình ảnh ghi nhận:

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

ĐĐ: Thích Minh Giác giảng Kinh A Di Đà phần 17 | Khóa tu 1 ngày an lạc

Facebook

Hình ảnh