Tin tức

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

Cập nhật: (05-08-2017 07:55:54 54)
Sáng ngày 25/06/2017, (nhằm ngày 02/06/năm Đinh Dậu), Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên.TP. Hà Nội, đã có buổi thuyết Pháp về đề tài ‘ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT” tại chùa Thượng Điền.

Điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện sau:


1. Đức tin chắc chắn
Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Tin là mẹ các công đức. Tin có thể thành tựu quả bồ đề”. Lòng tin có ba khía cạnh:
a) Tin Phật là đáng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật.
b) Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chơn thật, dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãnh sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công.
c) Tin ở nơi sức mạnh của mình. nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãnh sanh cõi Tịnh độ.


2. Lập nguyện vững vàng
Nguyện là ý muốn tốt đẹp. lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, lập chí nguyện không thối chuyển, quyết sinh về Cực lạc, dù có gặp bao trở ngại gian lao, khổ sở. Phải có tấm lòng thiết tha, không giờ phút nào xao lãng ý muốn được về gần Phật A Di Đà, như con đi xa thiết tha được về gặp mẹ.
Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng. Không có chí nguyện, thì không có gì thành tựu được cả. một nhà văn đã viết rất đúng: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Người có chi nguyện, như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo, muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng.


3. Thực hành theo đúng chí nguyện
Đã so chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng, nằmd ngồi, cho đến “nhất tâm bất loạn”.
Tóm lại, điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Đó là: Có đức tin mạnh mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yếu tố Tín, hạnh, Nguyện, là có thể bước lên đường đi đến cõi Cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm có thể mau, có thể khó khăn có thể dễ dàng, nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy, thì thế nào cũng đến đích, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵng sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa, cũng chẳng khác gì hai người xây lưng lại với nhau mà đi, một người đi về phương Nam, một người đi về phương Bắc, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa.

Trái lại, nếu con nhớ mẹ, một lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con thì cũng như hai người hướng về nhau mà đi, mọt người ở phương Tây đi về phương Đông, một người ở phương Đông đi về phương Tây, mặc dù có cách xa muôn trùng, thế nào cũng sẽ gặp nhau.
Ta tin có Phật A Di Đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi Cực Lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung, ta cũng sẽ được đức Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra để tiếp độ ta về cõi ấy.

 

Kết thúc buổi chia sẻ, Thượng tọa khuyến tấn mọi người nên phát tâm tu hành, tinh tấn hành trì lời Phật dạy, đặc biệt chú trọng việc khuyến hóa người thân giác ngộ Phật pháp, biết quy y Tam Bảo làm các công đức lành. Chỉ có như vậy mới đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hỷ lạc của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

ĐƯỜNG VÀO CÕI PHẬT - Thượng Tọa Thích Thanh Ân, Trụ trì chùa Phổ Quang

Facebook

Hình ảnh