Pháp môn niệm Phật

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh

Cập nhật: (06-01-2017 08:57:22 22)
Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này.

 

"...Đức Phật Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát mà cũng để bảo đảm vững chắc đường thành Phật cho tất cả chúng sanh:

 

Pháp môn Tịnh độ, Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới!

 

Theo lời Phật, dầu là hạng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn (10 niệm) cũng được vãng sanh; đã được vãng sanh thời là siêu phàm nhập Thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thoái Vô thượng Bồ-đề.

 

Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được toại bổn nguyện: giải thoát, thành Phật, độ sanh. Người cực ác tu còn thành tựu thay, huống ta chưa phải là kẻ ác!

 

Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi Tịnh độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, coi cõi Cực Lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật…

 

Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này..."  (trích "Đường về Cực Lạc" của HT. Thích Trí Tịnh)

 

Dưới đây là bài kệ niệm Phật của Tổ sư Tịnh độ Việt Nam.

 

Kệ niệm Phật

 

Một câu A Di Đà

 

Không gấp cũng không hưỡn

 

Tâm tiếng hiệp khắn nhau

 

Thường niệm cho rành rõ.

 

Nhiếp tâm là Định học

 

Nhận rõ chính Huệ học

 

Chánh niệm trừ vọng hoặc

 

Giới thể đồng thời đủ.

 

Niệm lực được tương tục

 

Đúng nghĩa chấp trì danh

 

Nhất tâm Phật hiện tiền

 

Tam-muội Sự thành tựu.

 

Đương niệm tức vô niệm

 

Niệm tánh vốn tự không

 

Tâm làm Phật là Phật

 

Chứng Lý Pháp thân hiện.

 

Nam-mô A Di Đà

 

Nam-mô A Di Đà

 

Cố gắng hết sức mình

 

Cầu đài sen thượng phẩm.

 

Phật lịch 2500 - Dương lịch 1956

Tỷ-kheo THÍCH TRÍ TỊNH biên soạn 

Facebook

Hình ảnh