Nghi lễ

Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp
Cập nhật: (06-01-2017 09:42:00 00)
“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt - Tội diệt tâm không cả hai đều hết”
Nghi Thức Công Phu Khuya
Cập nhật: (06-01-2017 09:41:19 19)
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân
Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối
Cập nhật: (06-01-2017 09:40:39 39)
Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.
Nghi thức Cầu siêu
Cập nhật: (06-01-2017 09:39:54 54)
Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn. Thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ.
Nghi Thức Cúng Quá Đường
Cập nhật: (06-01-2017 09:39:15 15)
Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái bắt ấn Tâm sơn, tay mặt kiết ấn Tam Muội để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi dâng lên ngang tán đồng tụng bài cúng dường)
Nghi Thức An Vị Phật
Cập nhật: (06-01-2017 09:38:36 36)
NGHI THỨC LỄ AN-VỊ PHẬT
Nghi thức gia trì nước tịnh
Cập nhật: (06-01-2017 09:37:18 18)
Nghi thức này được sử dụng trong các dịp xuống tóc, thiết lập bàn thờ, đàn tràng, cúng nhà mới, cúng đất đai, khai trương cửa hàng, văn phòng, v.v...
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
Cập nhật: (06-01-2017 09:36:40 40)
rước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung. Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.
Trang đầu ◄1 2 Cuối cùng

Facebook

Hình ảnh