Nghi lễ

Nghi thức Cầu siêu

Cập nhật: (06-01-2017 09:39:54 54)
Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn. Thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ.

Nguyện Hương Cầu Siêu

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

(Tác Đại Chứng Minh)

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạt U Đồ Địa Tạng Vương Bồ Tát

(Tác Đại Chứng Minh)

Nguyện dâng hương mầu này

Cúng dường tất cả phật

Tôn pháp các Bồ Tát

Vô biên chúng Thanh Văn

Cùng hết thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm khắp mười phương cõi

Xông thấu các chúng sanh

Đều phát lòng Bồ đề

Xa lìa hết nghiệp vọng

Trọn nên đạo Vô thượng

   Hiền tiền đệ tử chúng con, cùng tang gia hiếu quyến, một lòng thành kính, phần hương thanh tịnh, phụng cúng Như lai, phủ phục trước đài, kính dâng Từ Phụ, Tây phương giáo chủ, Địa Tạng thần oai, đệ tử hôm nay, tụng Kinh niệm Phật, một lòng chân thành, hồi hướng kỳ siêu cho hương linh (cụ ông hoặc cụ bà, cô) tánh danh........,Thọ Tam quy giới, pháp danh....., Hưởng thọ (60 trở lên) hưởng dương (59 trở xuống) .....

   Nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, đến Đạo Tràng thính Pháp nghe kinh, bỏ tâm trần tục, phát khởi tâm Bồ Tát, xa lìa uế trược, đồng cầu sanh Tịnh Độ.

   Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn. Thân tâm an lạc, tứ đại đều hòa, trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ.

Năm phần hương quyện khắp mười phương

Kết lại thành mây nguyện cúng dường

Trên khói hương này mong phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

Phục nguyện

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà phật

(Tác Đại Chứng Minh)

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

(Tác Đại Chứng Minh)

Phục Nguyện

Thần siêu cõi tịnh

Nghiệp dứt Ta Bà

 Sen vàng chín phẩm nở hoa

Pháp thân hiện A Di Đà thọ ký

       Hiện tiền đệ tử chúng con, nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng cầu siêu cho hương linh, nguyện Đức Phật A Di Đà Tây Phương Tịnh Độ, Bồ Tát Địa Tạng Từ tôn, phóng bạch hào quang nhi tiếp dẫn. Phục vì hương linh  (cụ ông hoặc cụ bà, cô) tánh danh........, Thọ Tam quy giới, pháp danh....., Hưởng thọ... tuế (60 trở lên) hưởng dương.... tuế (59 trở xuống). Vãng sanh.......niên, .......ngoạt, ............nhựt kiết thời mạng chung.

    Nguyện hương linh thừa tư Tam Bảo lực, thính Pháp nghe Kinh, văn vạn đức hồng danh chi lục tự, Ta Bà dĩ thoát, Cực Lạc đắc sanh, ngự đài hoa Sen thượng phẩm thượng sanh, y bản nguyện tùy duyên hóa độ, Phật từ gia hộ, tiếp dẫn hương linh, chánh niệm phân minh, vãng sanh lạc cảnh.

    Phổ nguyện: người mất siêu thăng, người còn phước lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, tất cả nơi đâu cũng đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Facebook

Hình ảnh