Nghi lễ

Nghi Thức Tắm Phật

Cập nhật: (06-01-2017 09:35:23 23)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.

Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.

Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Ma-da đản sanh Thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và Thái tử. sự kiện này được ghi lại trong kinh Đại bổn (Trường Bộ II), kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ III), lời mở đầu của bản chú giải truyện Bổn Sanh (Nidānakatha). Theo bộ Đại sự (Mahāvastu), khi Thái tử ra đời, hai dòng nước ấm và lạnh thơm dịu, trong lành từ trên không trung rưới xuống để tắm cho Thái tử.

1.   NGUYỆN HƯƠNG

(Đánh 3 tiếng chuông, 2 tay cầm 3 cây hương dâng ngang trán, quỳ đọc:)

Xin cho khói trầm thơm,

Kết thành mây năm sắc,

Dâng lên khắp mười phương,

Cúng dường vô lượng Phật,

Vô lượng chư BồTát,

Cùng các thánh hiền tăng,

Nơi pháp giới dung thông,

Kết đài sen rực rỡ,

Nguyệnlàm kẻ đồnghành,

Trên con đường Giác ngộ,

Xin mọiloài chúng sanh,

Từ bỏ cõi lãng quên,

Theo đường giới, định,huệ,

Quay vềtrong tỉnh thức.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ma ha tát!  

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phậ ttại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

   Nam Mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứngminh.

(đứng dậy cắm hương vào lư, rồi đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo)

2.    ĐẢNH LỄ TAM BẢO

(tiếp theo ngồi xuống, đọc tán dương chi và tụng chú đại bi)

3.    TÁN DƯƠNG CHI

4.    TỤNG CHÚ ĐẠI BI

5.    ĐẢNH LỄ THẬP HIỆU PHẬT

(đứng dậy chắp tay đọc từng câu, hết 1 câu đánh 1 tiếng chuông rồi lạy xuống 1lạy)

1) Chí tâm đảnh lễ, Atỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, Nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )  

2) Chí tâm đảnh lễ, một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà Hóa độ ta bà, sanh thân trần thế, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )  

3) Chí tâm đảnh lễ, từ Đâu Suất xuống, ứng mộng Ma Da, cỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )  

4) Chí tâm đảnh lễ, dưới cây vô ưu đản sanh thị hiện, Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

5) Chí tâm đảnh lễ, hiện hưởng dục lạc, nhàm chán vô thường, Bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

6) Chí tâm đảnh lễ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tầm đạo, Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

7) Chí tâm đảnh lễ, dưới cây bồ đề, hàng phục ma quân, Thấy sao mai sáng, Phật đạo viên thành, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

8) Chí tâm đảnh lễ, bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp Ba thừa dạy đủ, quả mãn nhân thiên, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

9) Chí tâm đảnh lễ, dưới cây Ta la thị hiện Niết bàn Để lại xá lợi, phước khắp trần gian, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

10) Chí tâm đảnh lễ, hiện tọa đạo tràng, ta bà giáo chủ Cha lành bốn loại, ba cõi đạo sư, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)  

(ngồi xuống đọc bài Cuộc đời đức Phật Thích Ca)

 

6.   CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Đức Phật Thích Ca
Từ Đâu Suất giáng trần
Nước Ca Tỳ La Vệ
Vào Rằm Tháng Tư
Hoa Vô Ưu bừng nở
Tại vườn Lâm Tỳ Ni
Trái đất sáu lần rung động
Nhạc trời trỗi khúc hoan ca
Thần dân vui khắp mọi nhà
Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa
Tịnh Phạn vua cha
Rời hoàng cung đi đón 
Hoàng hậu Ma Gia
Sinh ra Ngài bảy ngày thì đã quy thiên
Kiều Đàm Di mẫu, thay thế mẹ hiền
Nuôi Thái tử cho đến ngày khôn lớn 
Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng
Thiên tư cốt cách siêu phàm
Sở học không thể nghĩ bàn
Bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục
Xuyên suốt cổ kim, không còn gì dạy nữa
Lớn lên, lời A Tư Đà, Vua Cha chợt nhớ
Mượn tay nguyệt lão kết tóc se tơ
Công chúa Gia Du kiều diễm như mơ
Để cột chân trong lâu đài nhân thế
La Hầu La, tiếng bí bô con trẻ
Mở mắt chào đời, tập nói tiếng Mẹ Cha
Ngài muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa
Nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành: đông tây nam bắc
Thấy cảnh sanh già bịnh chết
Ngài liền quyết chí xuất gia
Vào nửa khuya Mồng Tám Tháng Hai
Sa Nặc ơi, đưa ta vượt khỏi hoàng thành
Xa lìa cung vàng điện ngọc
Xa lìa vợ đẹp con ngoan
Vì chúng sanh, ta ra đi quyết tìm ngôi báu
Tới dòng A Nô Ma
Ngài tự tay xuống tóc
Sa Nặc ơi, thôi, ngươi hãy lui về
Trở về thưa với phụ thân
Và nhắn lời của ta từ biệt
Còn riêng ta
Đến khi nào, tìm ra đạo thì mới trở về
Bằng ngược lại, thì xem như ta đã mất
Từ đó, giữa trùng trùng Lạp Sơn Hy Mã
Đêm ngày gội tuyết nếm sương
Sáu năm khổ hạnh khôn lường
Vẫn chưa tìm ra Ánh Đạo
Bao nhiêu đạo sĩ, quyền cơ tuyệt xảo
Bao nhiêu pháp thuật, huyền vi tuyệt trần
Nhưng còn chỗ kẹt, không phải toàn chân
Ngài lại một mình, đi tìm chân lý
Bên cạnh dòng sông, Ni Liên Thuyền ý vị
Đan cỏ làm tòa, rồi khẳng quyết một câu
Chính nơi đây
Nếu không thành đạo
Thì ta quyết không rời chỗ nầy
Dù cho bụi đá trơ cây
Dù cho xương tan thịt nát
Thất thất tham thiền nghiêm mật
Cuối cùng chứng đắc đạo ca
Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Đà
Bồ Đề Đạo Tràng, sen báu nở hoa
Vào ngày trăng tròn, tháng mười hai âm lịch
Bốn mươi lăm năm trường vân du hóa độ
Hơn ba trăm hội chuyển pháp thuyết kinh
Hàng hàng lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình
Sáu nẻo ba đường rợp bóng Đạo Vàng siêu tuyệt
Thuận thế vô thường
Có sinh phải có diệt
Có diệt phải có sinh
Nhưng đạo lý chơn thường
Băng ngang dòng sinh diệt
Tại rừng Sa La
Đấng Cha Lành đã tám mươi năm tuổi già
Bảy chúng đệ tử cùng quây quần câu hội
Ngài bảo các con có còn gì muốn hỏi
Những gì ta dạy xưa nay
Đại chúng im lặng tỏ bày
Nếu chúng con đã thông suốt
Thì ta có mấy lời Di Giáo 
Giới luật làm Thầy, đó là bậc nhất
Giáo pháp Ba Thừa, đó là vô song
Khai thông vô thỉ vô chung 
Mở đường vô sinh vô tử 
Các con chớ có quên mình, gìn giữ
Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai 
Tu chỉ một đường, không một không hai
Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt
Mỗi mỗi chúng con, hãy chuyên tâm tu tập
Cuộc đời, không có gì bằng đạo lý từ bi
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
Ta từ giã các con, nơi Sa La Song Thọ
Rừng núi hoang vu, im bặt tiếng gió
Ngân hà nín thở, rơi rụng trăng sao
Rằm Tháng Hai âm lịch, trăng thắm lệ đào 
Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên niết bàn nhập diệt
Đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni tha thiết
Núi rừng hòa vọng âm vang
Lan xa thế giới ba ngàn 
Vượt qua mười phương tam thế
Vũ trụ càn khôn nhỏ lệ
Hướng về thế giới Ta Bà
Hộ trì đạo lý Thích Ca
Ngưỡng nguyện phổ chiếu Phật Đà
Hằng hà pháp giới châu sa
Nhất nhất chấp tay đồng Niệm Phật:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 (đứng dậy, vừa tụng kệ tắm Phật vừa múc nước tắm Phật)

 

7.    KỆ TẮM PHẬT

Con nay rưới tắm chư Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức đầy

Chúng sanh năm trược rời trần cấu

Cùng chứng Như Lai tịnhpháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưatừng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt

Không sinhkhông diệt đức Cồ Đàm

Nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt.

Sáng nay ngày mười lăm tháng tư

Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

Chín rồng phun nước trên trời xuống

Hoa sen đỡ chân từ đất lên.

ÁnMâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Phạ Hạ(3 lần).

 

8.   BÁT NHÃ TÂM KINH

9.    SÁM KHÁNH ĐẢN

 

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

 Một dạ vui mừng

 Cúi đầu đảnh lễ

 Thập phương Tam Thế

 Đều Ngự Như Lai

 Cùng Thánh Hiền Tăng

 Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

 Bởi thiếu nhơn lành

 Thảy đều sa đọa

 Tham sân chấp ngã

 Quên hẳn đường về

 Tình ái si mê

 Tù trong lục đạo

 Trăm dây phiền não

 Nghiệp báo không cùng

 Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

 Dủ lòng lân mẫn

 Không nỡ sinh linh thiếu phước

 Nặng kiếp luân hồi

 Đêm dày tăm tối

 Đuốc tuệ rạng soi

 Nguyện cứu muôn loài

 Pháp dùng phương tiện

 Ta Bà thị hiện

 Thích chủng thọ sanh

 Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

 Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

 Ba mươi hai tướng tốt

 Vừa mười chín tuổi xuân

 Lòng từ ái cực thuần

 Trí xuất trần quá mạnh

 Ngai vàng quyết tránh

 Tìm lối xuất gia

 Sáu năm khổ hạnh rừng già

 Bảy thất nghiêm tinhthiền tọa

 Chứng thành đạo quả

 Hàng phục ma binh

 Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

 Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

 Chúng con nguyện :

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

 Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ :

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)    

 

10.  HỒI HƯỚNG

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh, 
Vô biênthắng phước giai hồi hướng, 
Phổ nguyện pháp giới chưchúng sanh 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chơnminh liễu, 
Phổ nguyện tội chướngtất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ tát đạo. 
Nguyện sanh Tây phươngtịnh độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhứt thiết 
Ngã đẳng dữ chúngsanh 
Giai cộng thành Phật đạo.

11.PHỤC NGUYỆN

Vừa rồi bao nhiêucông đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng, cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sanh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ. Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bàthế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sanh, đều thành Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

 

12. TAM TỰ QUY

Tự quyy Phật,

đương nguyện chúng sanh,

thể giải đại đạo,

phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp,

đương nguyện chúng-sanh,

thâm nhập kinh tạng,

trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng,

đương nguyện chúng sanh,

thống lý đạichúng,

nhứt thiết vô ngại. 
 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

(lạy 3 lạy trước khi kết thúc nghi thức tắm Phật)

Facebook

Hình ảnh