Tịnh độ tông

Đời Sống Sinh Hoạt Ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào?
Cập nhật: (21-03-2017 05:27:42 42)
Nơi quốc độ An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật, những người sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, thần thông công đức như vậy. Cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và đồ trang nghiêm đều như là những vật ở cung Trời Ðại Tự Tại thứ sáu.
Thiền sư Duy Trắc trả lời hành giả Tịnh độ
Cập nhật: (21-03-2017 05:17:54 54)
Sư họ Đàm, hiệu Thiên Như, người Cát An, Giang Tây. Thuở nhỏ, Sư xuất gia với ngài Hòa Sơn, sau du phương đến núi Thiên Mục đắc pháp và kế thừa Thiền sư Trung Phong Minh Bản. Năm 1341, Sư trụ ở Sư Tử Lâm thuộc Tô Châu.
Năm phương tiện pháp môn Niệm Phật
Cập nhật: (21-03-2017 05:11:16 16)
Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền.
10 điều trọng yếu của sự tu hành
Cập nhật: (21-03-2017 05:06:56 56)
Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lạy Phật, chí thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh.
3 Vị Tổ Tịnh Độ: Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư
Cập nhật: (06-01-2017 09:22:48 48)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư
Cập nhật: (06-01-2017 09:21:50 50)
Thiện Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Đạo Xước Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo: "Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư và Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư
Cập nhật: (06-01-2017 09:20:48 48)
Đường Liên Tông Tam Tổ Nam Nhạc Ban Châu Thừa Viễn Đại Sư và Đường Liên Tông Tứ Tổ Ngũ Đài Trúc Lâm Pháp Chiếu Đại Sư.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư và Lục Tổ Vĩnh Minh Đại Sư
Cập nhật: (06-01-2017 09:19:05 05)
Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: "Con có biết đó là ai chăng?" Ngài bỗng ứng tiếng đáp: "Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn!".
Trang đầu ◄1 2 Cuối cùng

Facebook

Hình ảnh